Aktuality

Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016 - 2020

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných
zložiek životného prostredia kraja - obstarávateľ strategického dokumentu - predložil Okresnému úradu Banská
Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
kraja, podľa § 5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na rok 2016 - 2020".

Oznámenie je zverejnené na webovej stránke: http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-banskobystrickeho-kraja-na-roky-2016-2.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu príslušnému orgánu do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené podľa § 6 ods.5 zákona.

Podľa § 63 zákona je možné v prípade potreby vykonať konzultácie počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu. Miesto konania konzultácií:  Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05  Banská Bystrica, v pracovných dňoch v čase od 08.00 h do 12.00 h (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky alebo e-mailom).