Zmluvy

Nájomné zmluvy
Zmluvy - iné
pdf Zmluva o poskytnutí auditorských služieb
pdf Zmluva o poskytnutí auditorských služieb od r. 2015
pdf Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb
pdf Dodatok č. 1 - k zmluve o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb
pdf Licenčná zmluva
pdf Zmluva o poskytnutí služby webového informačného systému
pdf Zmluva o pristupení k záväzku - Magellan Central Europe Bratislava
pdf Dohoda o uplatnení blankozmenky
Dohody o podmienkach vykonávania menších obecných služieb
zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z. z. a zákona č. 211/2010 v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády SR č. 118/2011
pdf Dohoda č. 15/27/010/96 - § 10 ods.3, ods. 9 a nasl. zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi - 01.01.2016 - 31.12.2017
pdf Dohoda č. 2/2011 o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec v období od 01.12.2011 do 31.05.2012
Zmluvy o majetku
zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z. a zákona č. 211/2010 v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády SR č. 118/2011
pdf Kúpna zmluva na budovu bývalej školy
pdf Nájomná zmluva a Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
pdf Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve na bytový dom "B" - SimKor Banská Štiavnica
pdf Kúpna zmluva na bytový dom "B" - SimKor Banská Štiavnica
pdf Kúpna zmluva za predaj pozemku v k. ú. Psiare - Obec - DURAN OFFICE
Dotácie poskytnuté obcou
zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z. a zákona č. 211/2010 v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády SR č. 118/2011
Dotácie a granty poskytnuté obci
zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z. a zákona č. 211/2010 v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády SR č. 118/2011
pdf Poskytnutie príspevku z mimoriadneho fondu LSR, š.p. Banská Bystrica
pdf Zmluva o reklame - COOP Jednota Žarnovica - december 2015
pdf Zmluva o poskytnutí dotácií z prostriedkov DPO pre DHZO v obci v roku 2016
Zmluvy zo ŠFRB
zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z. a zákona č. 211/2010 v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády SR č. 118/2011
pdf Záložná zmluva na bytový dom 12 b. j. Orovnica - ŠFRB
pdf Záložná zmluva na bytový dom 12 b. j. Orovnica - MDVaRR SR
pdf Dohoda k úveru o splátkach č. 1
pdf Dohoda k úveru o splátkach č. 2